Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Шинэ тогтоолууд